ARTIKEL 21. PRIVACY POLICY  I.V.M. WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 25 MEI 2018

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, worden de regels ter verwerking van persoonsgegevens door particuliere ondernemingen en publieke instanties EU-breed uniform gemaakt. Daardoor moet enerzijds de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie gewaarborgd worden, anderzijds het vrije dataverkeer in Europese binnenmarkt gegarandeerd worden.

21.a.    De persoonsgegevens van leden bestaan uit: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, IBAN-bankrekeningnummer, militaire eindrang, rang RHV, jubileumdatum.

21.b.    De persoonsgegevens van de leden worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking aan de leden, uitnodigingen voor bijeenkomsten.                                       

21.c.    Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen alle persoonsgegevens uit de administratie worden verwijderd en vernietigd. Met uitzondering van de financiële administratie, welke de persoonsgegevens na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar zullen worden verwijderd.

21.d.    Er zullen geen persoonsgegevens gedeeld worden met derden.

21.e.    Passende technische (wachtwoord, back-up) en organisatorische maatregelen (autorisatie en toestemming verklaring) zijn genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. 

21.f.     Het is te allen tijden mogelijk de toestemming tot gebruik van de persoonsgegevens en beeldmateriaal in te trekken.

21.g.    Het is te allen tijden mogelijk om inzage te krijgen in het beheer van de persoonsgegevens binnen Regiment Huzaren Venlo, na een verzoek via e-mail aan de secretaris.